Rezerwacja pobytu w dniach

Oświadczam przekazanie opłaty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym konferencji BKE’2020. Dane te będą przetwarzane jedynie przez Organizatorów, dla potrzeb organizacji uczestnictwa w w/w konferencji oraz procesu recenzowania i publikacji. Jednocześnie oświadczam, że został-am/-em poinformowan-a/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.